філія «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» ПАТ "Укрзалізниця"

Перелік найбільш вагомих публікацій філії «НДКТІ»

 1. Гончаров О.М. Комплексна програма оновлення залізничного рухомого складу на 2008 – 2020 роки / О.М. Гончаров, С.Г.Грищенко, А.В. Коновалов та ін. — Київ: Укрзалізниця – ДП”ДНДЦУЗ”, 2009. – 299с.
 2. Гончаров О.М. Вибір характеристики керування гібридною енергетичною установкою перспективного маневрового тепловоза / М.І.Сергієнко, О.М.Гончаров, В.І.Пелепейченко, Д.О.Гордієнко // Вісник СНУ ім. В.Даля. — №4. – ч.1. – 2011. – С.122-132.
 3. Грищенко С.Г. Методологія та результати оцінки техніко економічних показників використання сучасних електропоїздів з урахуванням життєвого циклу / С.Г.Грищенко, Ю.Є. Калабухін, А.П.Фалендиш // Вісник Східноукр. націон. універс. ім. В.Даля, № 4(134).- Луганськ:СУНУ, 2009. — С. 193-199.
 4. Гудков О.М. Організаційно-економічний розвиток пасажирського комплексу залізничного транспорту України на основі системного підходу / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. – Харків, 2009. – 19с.
 5. Даниленко Е.І. Залізнична колія: Підр. для вищих навч.закл. (у 2-х томах). – Київ: Інпрес, 2010.
 6. Демин Ю.В. Научно-техническое обеспечение устойчивого развития перевозок понаправлениям «Восток-Запад» / Залізничний трансп. України. – 2008. — №2. – С.14-17.
 7. Демин Ю.В. Устойчивость движения по В.А. Лазаряну / Ю.В. Демин // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2009.- Вип. 30. – С.129-132.
 8. Дьомін Р.Ю. Удосконалення технології подовження терміну служби екіпажних частин електровозів типу ЧС2 / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. – Харків, 2011. – 20с.
 9. Дьомін Ю.В. Залізнична техніка міжнародних транспортних систем (вантажні перевезення) /Ю.В. Дьомін. – К.: Юнікон-Прес, 2001. – 342 с.
 10. Дьомін Ю.В. Основи динаміки вагонів: Навч. посібник / Ю.В. Дьомін, Г.Ю. Черняк // К.: КУЕТТ, 2003. – 270 с.
 11. Коновалов А.В. Відновлення деталей залізничного рухомого складу газотермічним напиленням / В.М.Самсонкін, А.В.Коновалов, О.М.Гончаров // Залізн.транспорт України.–2006.-№2.-С.12-16.
 12. Мироненко В.К. Оптимізація чисельності парку транспортних засобів в умовах коливання попиту на перевезення / В.К.Мироненко, В.В.Габа // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті .- 2003.- №3.- С. 15-17.
 13. Павленко А.П. Микропроцессорная система предупреждения буксования и юза эксплуатируемых и перспективных электровозов / А.П.Павленко, В.Н.Киселев, И.С.Грушек, В.В.Байса // Вісник Східноукр.нац.університету ім.В.Даля, № 5(125), част.2. – Луганськ: СУНУ,2008. – С.152-160.
 14. Панасенко М.В. Електроніка і мікросхемотехніка: Підр. у 4-х томах / В.І.Сенько, М.В.Панасенко, Є.В.Сенько та ін. – К.: Каравела, 2008-2010.
 15. Панасенко М.В. Основні вимоги і схемо-технічні рішення тягового частотно-регульованого електроприводу пасажирських електровозів/ М.І. Сергієнко, М.В.Панасенко //Залізн.транспорт України.–2009.-№5.-С.43-54.
 16. Панасенко М.В.Тяговий випрямляч з реверсивним вольтододатком на двохопераційних напівпровідникових приладах / Ю.П.Гончаров, М.В.Панасенко // Технічна електродинаміка.Ч.2. – 2008. – С.16-21.
 17. Пат. 83459 Україна, МПК (2006) В61К 9/00. Пристрій для поточного контролю механічної частини рухомого складу залізниць / Г.М. Кірпа, Ю.В. Дьомін, Р.Ю. Дьомін, Д.В. Дмитрієв. – № u2003076579; заявл. 14.07.03; опубл. 25.07.08, Бюл. № 14.
 18. Пат.51917 Україна, МПК (2009)Н02М7/00. Перетворювальний агрегат для тягової підстанції постійного струму / Панасенко М.В., Гончаров Ю.П., Сиченко В.Г., Божко В.В. – u2010 00364; заявл. 15.01.2010; опубл.10.08.2010, Бюл. № 15.
 19. Пужановський О.Є. Розроблення нормативів чисельності працівників з нормування праці / О.Є.Пужановский, Л.О.Поляков, А.В.Січкар // Залізн.транспорт України. – 2006. — №3. – С.73-75.
 20. Пужановський О.Є. Особливості застосування національної системи класифікації професій / О.Є.Пужановський // Залізн.транспорт України. – 2007. — №3. – С.44-49.
 21. Самсонкин В.Н. Метод статистической закономерности в управлении безопасностью движения на железнодорожном транспортея / В.Н.Самсонкин, В.А. Друзь. — Донецк: ДИЖТ, 2005. – 158с.
 22. Самсонкин В.Н. Моделирование в самоорганизующихся системах / В.Н.Самсонкин, В.А. Друзь, Е.С. Федорович. — Донецк: изд-во Заславський А.Ю., 2010. – 103с.
 23. Самсонкін В.М. Безпека руху на залізничному транспорті. Ч.1: Навчальний посібник / В.М.Самсонкін, А.Б. Бойнік., О.Й. Соколов. — Київ: КУЕТТ,2005. — 180с.
 24. Самсонкін В.М. Безпека руху на залізничному транспорті. Ч.2: Навчальний посібник / В.М.Самсонкін, О.А. Абакумов., Т.О. Шалаєва., П.О.Яновський. — Київ: КУЕТТ,2005. — 109с.
 25. Січкар А.В. Про створення центрального випробувального полігона залізничного транспорту України / Ю.В. Дьомін, С.С. Довганюк, В.М. Самсонкін, О.М. Гончаров, А.В. Січкар // Залізничний трансп. України. – 2004. — №6. – С. 42-45.
 26. Тітов М.Ф. Оптимізація пapaметрів транспортного обслуговування на електрифікованих дільницях / В.К. Мироненко, М.Ф. Тітов, В.В. Габа // Залізничний трансп. України. – 2004. — №6. – С.39-41.
 27. Хворост М.В. Розвиток наукових основ систем електричної тяги метрополітенів / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. – Дніпропетровськ, 2011. – 38с.
 28. Христофор О.В. Розробка економіко-правового варіанту капі-таловкладень у розбудову залізничної інфраструктури приватними інвесторами / О.В. Христофор // Наук.-практ. журнал «Залізничний транспорт України». – К., 2010. — №1 (80). – С. 35-37.
 29. Христофор О.В. Складові запровадження двоповерхових пасажирських вагонів в Україні: маркетинговий аспект / О.В. Христофор // В кн.: Проблеми економіки транспорту. – Дніпр-к.: ДНУЗТ, 2010. – С. 115-116.
 30. Черняк А.Ю. Компьютерная модель для оперативного определения вероятных причин схода с рельсов грузовых вагонов / А.Ю. Черняк // Вісник Східноукраїн. націон. універ. ім. В. Даля. Наук. жур. – 2010. №5(147), Ч. 1.  С. 40-46.
 31. Черняк Г.Ю. Комп’ютерне моделювання динаміки вагонів на основі диференціальних перетворювань: Навч. посібник / С.С. Довганюк, О.П. Мартинова, Г.Ю. Черняк. – К.: КУЕТТ, 2006. – 184 с.
 32. Черняк Г.Ю. Побудова комп’ютерної моделі європейського вантажного візка типу Y25 у програмному комплексі «Універсальний механізм» / Г.Ю. Черняк, А.А. Стецько // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – 2011. – Вип. 123. – С. 147-152.
 33. Чудний О.Ю. Структура тягових частотно-регульованих електроприводів сучасних електровозів з асинхронними тяговими двигунами / М.І.Сергієнко, О.Ю.Чудний, Р.О.Панченко // Локомотив-информ. – 2010. – С.4-10.
 34. Шалаєва Т.О. Беспечність руху залізничного транспорту. Терміни та визначення понять. ДСТУ 4496:2005 / Н.Є. Вещева, В.С.Крот, В.М.Самсонкін, Т.О. Шалаєва. — К.:Держспоживстандарт України,2006. – 18с.
 35. Шиш В.А. Сооружения транспорта. Железные дороги колеи 1520мм. ДБН В.2.3-19-2008/И. Ждан, В.Самсонкин, В. Шиш и др.. – Киев: Министерство регионального развития и строительства Украины, 2008. – 153с.
 36. Шиш В.О. Автоматизація та механізація технологічних процесів на сортувальних станціях // Залізн. Транспорт України. – 2010. — №3. – С.44 – 47.
 37. Шиш В.О. Дерегулювання залізничних перевезень – можливі перспективи розвитку залізниць України / В.О. Шиш, В.Ф. Котяй // Залізн. Транспорт України. – 2010. — №2. – С.35 – 40.
 38. Шиш В.О. Загальні принципи побудови інтегрованої інформаційно-керуючої системи сортувальної станції / О.П.Бочаров, В.П.Мороз, В.О.Шиш // Інформаційно-керуючі системи на залізн.транс. – 2010. — №4. – С.17-22.
 39. Яновський П.О. Визначення тривалості знаходження вагонів в системах сортувальних станцій: Навчальний посібник / П.О Яновський., В.М.Самсонкін, І.О. Соловіцький., М.Ф. Тітов., О.М. Гудков. — Київ: КУЕТТ, 2005. – 86с.
 40. Burov O. Tools to improve Human Performance Technology / O.Burov, O. Burova, V.Samsonkin. — 2nd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics.-14-17 Yuly 2008, Las Vegas, Nevada, USA. – 5p.
 41. Dіomin Ju.Techniczne problemy przewozów kolejowych Wschód – Zachód / Dіomin Ju. // Przegląd Komunikacyjny. – 2008. — Nr 6. – S. 3-7.
 42. Дьомін Ю.В., Черняк Г.Ю., Щербина Ю.В. Вплив еквівалентної конусності на критичні швидкості пасажирського рухомого складу / Залізничний транспорт України, №1, 2013. – С. 19-21.
 43. Демин Ю.В., Черняк Г.Ю. Об оценке динамических показателей безопасности движения и взаимодействия с путем скоростного подвижного состав / Локомотив-информ, №12, 2013. – С. 15-19.
 44. Cherniak A.Yu. Operational definition of the possible causes of the derailment of freight cars / Prace naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, z. 98, 2013.
 45. Diomin Yu.V., Chernyak A.Yu. Interaction of gauge change wheelsets and the rail track Proceedings of 17th International Wheelset Congress. Part 1. Kiev, September 22-27, 2013. – P. 70-75
 46. Diomin Yu.V., Diomin R.Yu. Procedural issues acceptance of rolling stock gauge 1435/1520 mm / Prace naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, z. 98, 2013. – S. 119-124
 47. Diomin R.Yu., Constantidi V.S., Yatsenko L.F. Fatigue fracture of wheelset tires of the traction rolling stock / Proceedings of 17th International Wheelset Congress. Part 1. Kiev, September 22-27, 2013. – P. 53-60
 48. Фомін О.В., Горбунов М.І., Дьомін Р.Ю., Фомін В.В., Мокроусов С.Д. Упровадження круглих труб у якості несучих елементів кузовів вантажних вагонів / Вагонный парк. – 2013. — №8. – С. 4-7.
 49. Дёмин Р.Ю., Гриндей П.А., Гордиенко Т.Н. Сравнительный анализ функций распределения отказов несущих конструкций тележек электровозов серии ЧС2 / Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. Науковий журнал. №18(207). Частина 2. 2013. – С. 55-59.
 50. Дьомін Р.Ю., Федорович О.С. Удосконалення системи інспекційного та приймального контролю якості виробництва рухомого складу / Локомотив-информ. – 2013. – № 12. – C. 12- 14.
 51. Дьомін Р.Ю., Мостович А.В., Коломієць О.П. Засоби інструментальної оцінки технічного стану рухомого складу / Вагонный парк. – 2013. — № — С.
 52. Божко В.В. Стабілізуючі перетворювальні агрегати вольтододаткового типу підвищеної ефективності для тягового електропостачання постійного струму електрифікованих залізниць / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. – Харків, 2011. – 20с.
 53. Павленко А.П., Клипаков Н.В. Новый подход к оптимизации параметров и оценке реальных технико-экономических показателей тягового подвижного состава железных дорог // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, Луганськ, №5(176). 2012– Ч.1, 2012 – с. 232-241.
 54. Мокроусов С.Д., Пшеничний А.О., Сергієнко М.І., Гордієнко Д.О., Чумак В.А. Обгрунтування послідовності навантаження дизелів енергетичної установки тепловоза з двома дизель-генераторами // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, Луганськ, №5(176). 2012– Ч.1, 2012 – с. 167-172.
 55.  Щербаков В.П., Каграманян А.О., Сергієнко М.І., Пелепейченко В.І. Зменшення викидів оксидів азоту дизелем маневрового тепловозу шляхом застосування гібридної енергетичної установки // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, Луганськ, №5(176). 2012– Ч.1 – 2012 – с. 173-179.
 56.  Сергієнко М.І., Гончаров О.М., Мокроусов С.Д., Пелепейченко В.І. Прогнозування ресурсу дизелів перспективних енергетичних установок для маневрового тепловоза ЧМЭ3 // Залізнич. транспорт України. №5 – 2012. – С.40 – 44
 57. Павленко А. П., Шаповалов Д. Ю. К оценке технико-экономических показателей эксплуатируемых, вновь создаваемых и закупаемых электровозов // Залізничний транспорт України. – 2012. – №3/4. – С. 38-44.
 58.  Павленко А. П., Шаповалов Д. Ю. Энергосберегающие системы тяговых электроприводов электроподвижного состава нового поколения// Материалы ІІІ междунар. научн.-практич. конф-и «Энергосбережение на железнодорожном транспорте». – Воловец, 2012. – С. 59-60.
 59. Павленко А. П., Шаповалов Д. Ю. Бесконтактная диагностика состояния и качества функционирования электрических цепей, систем и звеньев механической части электроподвижного состава// Материалы VІ междунар. научн.-практич. конф-и «Электрификация железнодорожного транспорта» «Трансэлектро – 2012». – Мисхор, 2012. – С. 72.
 60. Пелепейченко В.І., Гордієнко Д.О. Енергоефективне управління навантаженням дизелів енергетичної установки маневрового тепловоза з двома дизель-генераторами // Материалы III Международной научно-практической конференции „Энергосбережение на железнодорожном транспорте” (Воловец, 30 мая – 2 июня 2012 г) – Д., ДНУЖТ, 2012. – С. 67-68.
 61. Гордієнко Д.О. Шляхи можливої модернізації енергетичних установок маневрових тепловозів з електричною передачею потужності // Материалы VI Международной научно-практической конференции „Электрификация транспорта” „Трансэлектро – 2012”. Днепропетровск, ДНУЖТ, 2012.– С. 61-62.
 62.  Божко В.В. Особливості прискореного руху на електрифікованих ділянках залізниць України // Материалы VІ междунар. научн.-практич. конф-и «Электрификация железнодорожного транспорта» «Трансэлектро – 2012». – Мисхор, 2012. – С. 10.
 63.  Гончаров Ю.П., Сиченко В.Г., Замаруєв В.В., Івахно В.В., Кривошеєв С.Ю., Божко В.В., Панасенко М.В., Лобко А.В., Рябоконь Б.А., Стисло Б.А. Защита при аварийных режимах в системе электроснабжения дороги постоянного тока с продольной линей повышенной частоты // Материалы VІ междунар. научн.-практич. конф-и «Электрификация железнодорожного транспорта» «Трансэлектро – 2012». – Мисхор, 2012. – С. 16.
 64. Краснов О.О., Панасенко Н.М. Моделювання системи електропостачання змінного струму напруги 25 кВ, 50 Гц та електрорухомого складу з колекторними тяговими двигунами // Материалы VІ междунар. научн.-практич. конф-и «Электрификация железнодорожного транспорта» «Трансэлектро – 2012». – Мисхор, 2012. – С. 31-32.
 65. Максимчук В.Ф., Панасенко М.В., Ковирєва Стабілізуючі двомостові перетворювальні агрегати на базі активних випрямлячів для швидкісних магістралей // Материалы VІ междунар. научн.-практич. конф-и «Электрификация железнодорожного транспорта» «Трансэлектро – 2012». – Мисхор, 2012. – С. 38-39.
 66.  Демченко С.В. Підвищення якості струмоз’єму при організації швидкісного руху // Материалы VІ междунар. научн.-практич. конф-и «Электрификация железнодорожного транспорта» «Трансэлектро – 2012». – Мисхор, 2012. – С. 62-63.
 67.  Божко В.В., Демченко С.В. Структура тягової мережі підвищеної енергоефективності для швидкісних магістралей змінного струму 25 кВ, 50 Гц // Материалы ІІІ междунар. научн.-практич. конф-и «Энергосбережение на железнодорожном транспорте». – Воловец, 2012. – С. 6.
 68.  Божко В.В., Панасенко В.М. Стабілізація напруги на струмоприймачах швидкісного електрорухомого складу – головний напрямок підвищення енергоефективності електричної тяги постійного струму 3 кВ. // Материалы ІІІ междунар. научн.-практич. конф-и «Энергосбережение на железнодорожном транспорте». – Воловец, 2012. – С. 7
 69.  Гончаров Ю.П., Божко В.В., Панасенко В.М., та ін. Паралельний активний фільтр гармонік вхідного струму тягової підстанції // Материалы ІІІ междунар. научн.-практич. конф-и«Энергосбережение на железнодорожном транспорте». – Воловец, 2012. – С. 17.
 70. Панасенко М.В., Ковирєва О.А. Двоквадрантні ключі підвищеної енергоефективності для тягових випрямлячів з широтно-імпульсним регулюванням // Материалы ІІІ междунар. научн.-практич. конф-и «Энергосбережение на железнодорожном транспорте». – Воловец, 2012. – С. 60-61.
 71.  Панасенко М.В., Краснов О.О. Зниження споживання реактивної енергії – головний напрямок підвищення енергоефективності електротяги змінного струму напруги 25 кВ, 50 Гц. // Материалы ІІІ междунар. научн.-практич. конф-и «Энергосбережение на железнодорожном транспорте». – Воловец, 2012. – С. 61-62.
 72. Панасенко М.В., Максимчук В.Ф. Засоби підвищення енергоефективності підсистем електричної тяги постійного струму швидкісних магістралей. // Материалы ІІІ междунар. научн.-практич. конф-и «Энергосбережение на железнодорожном транспорте». – Воловец, 2012. – С. 62.
 73. Панасенко М.В., Пшеничний А.О. Енергозберигаюча структура тягової електропередачі модернізованого маневрового дводизельного тепловоза ЧМЕ3. // Материалы ІІІ междунар. научн.-практич. конф-и «Энергосбережение на железнодорожном транспорте». – Воловец, 2012. – С. 63.
 74.  Панасенко М.В., Чумак В.А. Підвищення енергоефективності дизель-поїздів ДПЛ1 шляхом використання накопичувачів енергії // Материалы ІІІ междунар. научн.-практич. конф-и «Энергосбережение на железнодорожном транспорте». – Воловец, 2012. – С. 64.
 75.  Павленко А. П. К объективной оценке творческих, профессиональных, организационных способностей человека и возможности их позитивного изменения [Текст] // Вісник Східноукр. нац. ун-ту. ім. В. Даля. – 2012. – № 12, Ч 2.
 76. Павленко А. П. Критерии святости человека // Вісник Східноукр. нац. ун-ту. ім. В. Даля. – 2012. – № 12, Ч 2.
 77. Павленко А. П. Энергоинформационные параметры различных типов людей ранее проживавших и ныне живущих на земле [Текст] // Вісник Східноукр. нац. ун-ту. ім. В. Даля. – 2012. – № 12, Ч 2.
 78. Книга Сенько В.І., Панасенко М.В. Сенько С.В., та ін. Електротехніка і мікросхемотехніка: у чотирьох томах. Том 4. Книга 1 Силова електроніка: К.: Каравела, 2012. – 530 с.
 79.  Пелепейченко В.І., Гордієнко Д.О. Зменшення експлуатаційної витрати палива маневровим тепловозом ЧМЕ3 шляхом модернізації його енергетичної установки // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології». – Київ, ДЕТУТ, 2013. – С. 67-68.
 80. Божко В.В., Гордієнко Д.В. Перспективи розвитку інфраструктури для високошвидкісного руху поїздів в Україні // Материалы IV Міжнародної науково-практичної конференції «Енергозбереження на залізничному транспорті” (Воловець, 11-14 червня 2013р.) – Д., ДНУЗТ, 2013. – С. 9-10.
 81. Панасенко Н.В., Гончаров Ю.П., Божко В.В. Использование полосы отчуждения железной дороги для генерации электроэнергии с помощью солнечных панелей // Материалы IV Міжнародної науково-практичної конференції «Енергозбереження на залізничному транспорті” (Воловець, 11-14 червня 2013р.) – Д., ДНУЗТ, 2013. – С. 9-10.
 82. Божко В.В., Хворост М.В. Підвищення енергоефективності тягових підстанцій постійного струму залізниць України при організації швидкісного руху пасажирських потягів. // Материалы IV Міжнародної науково-практичної конференції «Енергозбереження на залізничному транспорті” (Воловець, 11-14 червня 2013р.) – Д., ДНУЗТ, 2013. – С. 9-10.
 83. Павленко А. П. Оценка и восстановление энергоресурса подвижного состава и других объектов железнодорожного транспорта // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, №18 (207), – Луганськ 2013, – с. 192-198.
 84. Павленко А. П., Клипаков Н. В., Шаповалов Д. Ю. О целесообразности использования восьмиосных электровозов с опорно-осевой подвеской асинхронных тяговых электродвигателей мощностью 1200 кВт, конструктивной скоростью 140 км/ч и нагрузкой на ось 250 кН // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, №12 (204), Ч.2. – Луганськ 2013, – с. 143-150.
 85. Гордієнко Д.О. Аналіз ефективності роботи маневрових тепловозів ЧМЕ3 на залізницях України // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – 2013. –Випуск 136. – С. 329.